Stadgar

STADGAR


Reviderade och godkända stadgar för Fnyskens odlarförening

Godkända på det extra årsmöte 2022 08 21


 

§1 Föreningen heter Fnyskens Odlarförening och är en ideell förening.


§2 Föreningens syfte är att hyra ut odlingslotter för ekologisk odling till föreningens medlemmar. För detta ändamål arrenderar föreningen fastigheten Gimmersta 1:1 av Tyresö kommun.


§3 Föreningens medlemmar, och därmed lottinnehavare, ska vara folkbokförda i Tyresö kommun.


§4 Som medlem har man rätt att odla ekologiskt på sin lott med beaktande av gällande ordningsregler. Man åtar sig också att vara delaktig i skötseln av föreningens gemensamma område, och hjälpa till med gräsklippning och andra gemensamma åtaganden.
Medlem kan uteslutas om fastställda avgifter inte betalas, trots påminnelse. Likaså kan medlem uteslutas om denne bryter mot stadgar, ordningsregler eller annat som föreningen beslutat. Föreligger anledning till uteslutning ur föreningen ska medlemmen först varnas av styrelsen. Om medlemmen inte senast fjorton dagar efter erhållen varning åtgärdat anledningen till varningen, kan styrelsen utesluta medlemmen. Om uteslutning sker återbetalas inte erlagda avgifter, och utesluten medlem har inte rätt till föreningens tillgångar.


§5 Föreningen ska hålla området välvårdat och svara för renhållningen.


§6 Medlem har rätt att närvara på årsmöte, där varje medlem har en röst. En medlem får ge i uppdrag åt annan myndig familjemedlem eller annan medlem i föreningen att använda sin rösträtt vid årsmötet. En medlem kan vara ombud för högst en (1) annan medlem. Kallelse till årsmöte ska ske senast fjorton (14) dagar innan mötet. Årsmötet ska hållas före den sista april. Extra årsmöte kan hållas tidigast en (1) månad efter ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast åtta (8) dagar innan mötet. I kallelsen ska dagordningen anges. Motioner ska skriftligen anmälas till styrelsen senast det datum som angivits i kallelsen.


§7 Vid årsmöte gäller följande dagordning

 1. årsmötet öppnas
 2. val av ordförande att leda årsmötet
 3. val av sekreterare för årsmötet
 4. val av två justeringsmän som även är rösträknare
 5. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 6. styrelsens verksamhetsberättelse
 7. redovisning av föreningens ekonomiska resultat med framläggande av budgetförslag
 8. fastställande av årsavgift
 9. fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övriga
 10. revisorns/revisorernas berättelse
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. val av ordförande efter förslag från valberedningen
 13. val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter
 14. val av revisor och suppleant
 15. val av valberedning
 16. behandling av inlämnade motioner/skrivelser
 17. övriga ärenden
 18. årsmötet avslutas


§8 Styrelsen kan fatta beslut om ordningsregler för senare godkännande av årsmötet.


§9 Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och som mest två suppleanter. Ordförande, kassör och sekreterare väljs för två år. Suppleanterna väljs för ett år. Styrelsen kan utse en av ledamöterna till vice ordförande. Om möjligt väljs ordförande och sekreterare ena året, kassör och två ledamöter nästa år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


§10 Styrelsen konstituerar sig själv. Det konstituerande sammanträdet ska hållas senast inom en (1) månad efter årsmötet och då utses även föreningens firmatecknare.


§11 Styrelsen ska ha möten i den omfattning som behövs. Styrelsemöten protokollförs och justeras senast vid kommande möte.


§12 Styrelsen har sitt säte i Tyresö.


§13 Till styrelsens uppgifter hör:

 • att företräda medlemmarna
 • att teckna avtal
 • att betala in arrendeavgift till Tyresö kommun
 • att övervaka att avtal, stadgar, ordningsregler m.m. följs.


§14 Medlem ska betala årsavgift som omfattar lotthyra och medlemsavgift.

Årsavgiften faktureras under första kvartalet varje år och skall vara inbetald enligt förfallodagen på fakturan. Medlem är skyldig att informera styrelsen om ändrade kontaktuppgifter.

Om föreningen drabbas av oförutsedda utgifter, har styrelsen rätt att efterdebitera varje medlem, följt av utförlig redovisning av utgiftsposten.


§15 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. Balans-, vinst- och förlusträkningar som upprättats av styrelsen ska, tillsammans med verksamhetsberättelse för räkenskapsåret, vara revisorerna tillhanda senast sista februari påföljande år.


§16 Räkenskaperna ska fortlöpande granskas av revisorerna, vilka väljs av ordinarie årsmöte fram till att nästa års ordinarie årsmöte hållits. För revisorerna utses en suppleant.


§17 Överskott som har uppkommit under räkenskapsåret ska efter balansering tillföras föreningens kapital.


§18 Uppsägning av medlemskap och lott ska göras skriftligen och kan ske när som helst på året. Årsavgift för innevarande år återbetalas inte vid uppsägning.


§19 Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna.


§20 Inga andra tillgångar än föreningens, däri inräknade förfallna årsavgifter, ska användas för att uppfylla föreningens ekonomiska åtaganden.


§21 Ändring av föreningens stadgar ska ske vid två årsmöten med minst en (1) månads mellanrum.