Årsmötesprotokoll

Protokoll från Årsmöte för Fnyskens Odlarförening 2024 03 24

Plats: Follbrinken/Kvarnhjulet i Tyresö


Närvarande medlemmar:

Theresia och Milka Olsson lott 80

Bengt Olsson lott 34/35

Anneli Köhler lott 59/111

Rickard Linde lott 83

Emma Olofsdotter lott 127

Anna Svensson lott 162

Simone Klöcker lott 55

Anita Jensen Teran lott 121

Margareta Baxen lott 116

Sara Holmkvist lott 122

Irene och Roland Tisell lott 26

Maud och Kent Fahlen lott 24/25

Ann-Sofie Holmgren lott 133

Raija Saar lott 91

Anna Brännmark lott 129

Kristina Holmberg lott 129

Ulla Flygare lott 124/125

Paula Lovkaja lott 126

Emelie Kvarnström lott 157

Jesper Helander lott 61

Helena Blomdahl lott 140

Annikki Berg Kvarby lott 108

Jana Mosar lott 154

Susanne Forsell lott 151. Årsmötet öppnas


2. Val av ordförande att leda årsmötet

Beslut att välja Rickard Linde


3. Val av sekreterare för årsmötet

Beslut att välja Sara Holmkvist


4. Val av justerare som även är rösträknare

Beslut att välja Bengt Olsson och Ulla Flygare


5. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Ja, då handlingar har skickats ut den 2024 03 10


6. Styrelsens Verksamhetsberättelse

Beslut att godkänna förvaltningsberättelse och lägga den till handlingarna.


7. Redovisning av föreningens ekonomiska resultat, framläggande av budgetförslag

Frågor:

1, kommentarer till ingående balans var kommer de två klumpsummorna ifrån? Svar:Pengarna är från de fasträntekonton som öppnades i höstas och resterande tillhör ordinarie plusgirokonto

2, Vattenkostnader? Höjning av pris. Svar: kommunalt beslut att vatten höjs ca 25%

3, kommentar till skattepliktiga kostnader hör till ev höjning av arvoden med 10% alt 20%. Ökning med 10% från 2023 har budgeterats för 2024

4, Övriga kostnader Bevakning vad är det? Det är en post som aldrig används. I denna post ingår även tex presentkort, lås till bod.
Beslut att godkänna redovisningen av föreningens ekonomiska resultat med framläggande av budgetförslag och att lägga den till handlingarna 

 

8. Fastställande av årsavgift

Ökning från 2025 av lottavgiften.

Godkännande 750 kronor


9. Fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övriga

Beslut att fastställa arvoden enligt budget 2024.

24000 kronor


10. Revisorns berättelse

Beslut att godkänna revisionsrapport och lägga den till handlingarna


11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret


12. Val av ordförande efter förslag från valberedningen

Beslut att utse Anneli Köhler som ordförande 

Lott 59 fyllnadsval 1 år 

 

13. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter

Beslut att godkänna valberedningens förslag av ledamöter: 

Emma Olofsdotter. Lott 127 kvarstår 1 år 

Sara Holmkvist. Lott 122 omval 2 år 

Bengt Olsson Lott 34 omval 2 år 

Simone Klöcker. Lott 55 omval 2 år 

 

Suppleanter:

Margareta Baxen Lott 116 omval 1 år 

Helena Blomdahl Lott 140 nyval 1 år

 

14. Val av revisor och suppleant

Godkännande av revisor Raija Saar lott 91 omval 1 år 

Ingen revisorssuppleant utsågs


15. Val av valberedning

Godkännande av förslag från årsmötet Anita Jensen Teran Lott 121 omval 1 år 

Helge Köhler Lott 59 omval 1 år 

 

16. Behandling av förslag från styrelsen

Inget ytterligare förslag finns


17. Behandling av inlämnade motioner/skrivelser

Inkommen motion om höjda medlemsavgifter för att locka in medlemmar till styrelsen, vilket varit svårt, bordlägges enligt styrelsens förslag till nästa årsmöte på grund av införandet och utvärdering av arbetsgrupper. 

 

18. Övriga ärenden

Styrelsen informerar om införandet av Arbetsgrupper för ökat deltagande bland föreningens medlemmar. Styrelsen kommer att skicka ut information om vilka för att medlemmar ska kunna anmäla sitt intressedeltagande.

 

Styrelsen informerar om att gräsklipparveckan kommer att utökas med arbetsuppgifter. Mer detaljerad information kommer i mejl från styrelsen

 

Vattenfrågan. Då Fnysken har fått vattnet avstängt flera år i rad till följd av söndrade rörledningar som tagit tid att åtgärda, föreslog Kent Fahlén att kommunen ställer ut tunnor/IBC-tankar på området för att samla upp regnvatten i väntan på reparation. Styrelsen har diskuterat detsamma och kommer ta upp behovskravet med kommunen.

 

Styrelsen informerar om återinförandet av gemensamt slängande av skräp, föreslagsvis i anslutning till på arbetsdagar vår och höst. Detaljer kring logistik tas fram av Styrelsen

 

Styrelsen informerar: Vi har en bäver som fått namn iom samarrangemanget med frö- och plantbytardag tillsammans med kyrkan. Justin Beaver

 

Styrelsen informerar: Växthus

Enligt kommunen får vi föra upp fasta konstruktioner som inte ryms inom definitionen för en byggnad, dvs vari människor inte kan vistas. Styrelsen ser över  riktlinjerna då hänsyn även behöver tas till föreningens ordningsregler..

 

Styrelsen informerar: man får ha varm/kall kompost men behöver ansöka om lov till SMOHF vid kompostering av hushållsavfall.

 

Fråga togs upp angående golfbollar. Det är några lotter som råkar illa  ut. Styrelsen kontaktar golfbanan för att be dem sätta upp ett liknande nät som på västra sidan området.


19. Mötet avslutas