Årsmötesprotokoll

Protokoll

Årsmöte för Fnyskens odlarförening 2022-03-27

Plats: Kvarnhjulet i Tyresö
Närvarande:  

Raija Saar lott 91
Anneli Köhler lott 59
Mia Elofsson lott 70
Lars Larsson och Eivor Lennander lott 48
Anita Jensen Teran lott 121
Simone Klöcker lott 50
Margareta Baxén lott 116
Caili Englund x 2  lott 10+12
Virpi Luomaa lott 3 + 39
Maud och Kent Fahlén lott 24+25
Ann-Sofie Holmgren lott 133
Helena Braafnäs lott 45
Bengt Olsson lott 35+34
Ulla Bogren och Sebastian Nylén lott 21
Ulrika Bergendahl lott 79

 

1 Val av ordförande att leda årsmötet.

Mötet beslutade att välja Margareta Baxén till ordförande för mötet.


2 Val av sekreterare för årsmötet.

Mötet beslutade att välja Mia Elofsson till sekreterare för mötet.


3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet beslutade att välja Anneli Köhler och Anita Jensen Taran till justeringsmän tillika rösträknare.


4 Årsmötet öppnades


5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Mötet svarade att så hade skett då handlingarna skickats ut 2022-03-01


6 Styrelsens förvaltningsberättelse som består av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Mötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

 

7 Revisionsberättelse.

Mötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.


8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


9 Val av styrelseordförande.

Valberedningens förslag till att Margareta Baxén, lott 116 kvarstår 1 år som ordförande godkändes av mötet.


10 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag:

Ordinarie Ledamöter:

Anneli Köhler, lott 59, kvarstår 1 år.

Bengt Olsson, lott 34-35, omval 2 år.

Mia Elofsson, lott 70, omval 2 år.

Jimmy Faraj, lott 140, nyval 2 år

Suppleanter:

Simone Klöcker, lott 55, omval 1 år.

Avgående:

Raija Saar, lott 91

Robert Vidén, lott 60

Mötet valde ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.  

 

11 Val av revisor och revisorssuppleant.

Valberedningens förslag med omval av Paula Tengvall som revisor och Raija Saar som Revisorssuppleant godkändes av mötet.

 

12 Val av valberedning:

Valberedning: Helge Köhler, kvarstår 1 år och Anita Jensen Teran, nyval 1 år

Mötet valde ovanstående personer till valberedning.

 

13.Behandling av inkomna motioner.

Inga motioner inkomna den 2022 03 13.


14 Fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övriga.

Mötet beslutade att godkänna medel avsatta för arvoden i enlighet med budgetförslag 2022 (22 000 kr).


15 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen.

Mötet beslutade att godkänna balansräkningen – dvs utökande av budgetreserven.


16 Framläggande av budgetförslag och fastställande av årsavgift.

Mötet beslutade att:

1) Godkänna budgetförslag för 2022.  

2) Godkänna att årsavgift för att hyra en lott är oförändrat 650 kr och medlemsavgiften 100 kr.


17 Förslag på nya stadgar.

Mötet beslutade att godkänna de uppdaterade stadgarna med tillägg §9 att suppleanter ska uppgå till som mest 2 st.


18Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden togs upp.

Margareta Baxén förklarade mötet avslutat.


Efter mötet ställdes frågor av som besvarades av styrelsen och övriga medlemmar.

 

 

Av mötet vald justerare                                                         Av mötet vald justerare

Anneli Köhler                                                                         Anita Jensen Teran        

 

Sekreterare
Mia Elofsson