Årsmötesprotokoll

Protokoll från Årsmöte för Fnyskens odlarförening 2023-03-26

Plats: Kvarnhjulet i Tyresö


Närvarande:

Raija Saar lott 91
Anneli Köhler lott 59+111
Mia Elofsson lott 70
Anita Jensen Teran lott 121
Simone Klöcker lott 50
Margareta Baxén lott 116
Englund x 2 lott 10+12
Virpi Luoma lott 3 + 39
Maud och Kent Fahlén lott 24+25
Ann-Sofie Holmgren lott 133
Bengt Olsson lott 35+34
Milka Olsson lott 34+35
Helge Köhler lott 59
Rickard Linde lott 83
Eva Lindberg lott 83
Ann-Sofie Holmgren lott 133
Anita Levin lott 149
Iréne Tigell lott 26
Roland Tigell lott 26
Maud Fahlen lott 24+25
Kent Fahlen lott 24+25
Mariette Nyberger lott 141+142+143
Svetlana Cohen lott 1
Gun-Britt Lambert lott 72
Ingalena Roos lott 81+82
Anjela Serapinas lott 75
Sara Holmkvist lott 122
Emma Olofsdotter lott 127
Ulla Flygare lott 124+125


1. Årsmötet öppnas.


2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Beslut att välja Margareta Baxén.


3. Val av sekreterare för årsmötet.
Beslut att välja Anneli Köhler.


4. Val av två justeringsmän som även är rösträknare.
Beslut att välja Bengt Olsson & Ulla Flygare.


5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Ja, då handlingarna skickats ut den 2023 03 05.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Beslut att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.


7. Redovisning av föreningens ekonomiska resultat med framläggande av budgetförslag.
Beslut att godkänna Redovisning av föreningens ekonomiska resultat med framläggande av budgetförslag och att lägga den till handlingarna.


8. Fastställande av årsavgift och medlemsavgift.
Beslut att fastställa årsavgiften till 650 kr och medlemsavgiften till 100 kr.


9. Fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övriga.
Beslut att fastställa arvoden enl budget 2023 (30 000 kr + 26 000 kr).


10. Revisorns/revisorernas berättelse.
Beslut att godkänna Revisionsrapport och lägga den till handlingarna.


11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


12. Val av ordförande efter förslag från valberedningen.
Beslut att utse Rickard Linde som ordförande, nyval 2 år, lott 83.


13. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter.
Beslut att godkänna valberedningens förslag av
Ordinarie Ledamöter:
Emma Olofsdotter, lott 127 nyval 2 år
Sara Holmkvist, lott 122 fyllnadsval 1 år
Bengt Olsson, lott 34 kvarstår 1 år
Simone Klöcker, lott 55 fyllnadsval 1 år

Suppleanter:
Margareta Baxén, lott 116 nyval 1 år
Anneli Köhler, lott 59 nyval 1 år


(Avgående: Mia Elofsson, lott 70 & Jimmy Faraj, lott 140)


14. Val av revisor och suppleant samt valberedning.
Beslut att godkänna valberedningens förslag av
Revisorer:
Raija Saar, lott 91 nyval 1 år
Paula Tengwall, lott 16 omval 1 år

Val av valberedning.
Beslut att godkänna valberedningens förslag av
Valberedning
Anita Jensen Teran, lott 121 omval 1 år
Helge Köhler, lott 59 omval 1 år

15. Behandling av förslag från styrelsen.
Beslut att låta styrelsen besluta och utarbeta/starta lämpliga arbetsgrupper och rutin för att ev ta ut avgift för utebliven åtagande av medlemmar.


16. Behandling av inlämnade motioner/skrivelser.
- Sand till sandlåda – Styrelsens förslag är att tillmötesgå denna motion. Sand kan köpas in till arbetsdagen.
- Inköp av bensindriven trimmer – Styrelsens förslag är att tillmötesgå denna motion.
- Redskapsbod i ståhöjd – Styrelsen föreslår att denna fråga behöver utredas mht ekonomi, stadgar och arbetsinsats.
- Stängsel runt hela området – Styrelsen föreslår att denna motion utreds av en arbetsgrupp för beslut.
- Projektansvariga som hjälper styrelsen att driva olika projekt – Styrelsens förslag är att fortsätta arbetet med att skapa arbetsgrupper.
Beslut enligt förslag


17. Övriga ärenden.


18. Årsmötet avslutas.


     

     

    Av mötet vald justerare                                                         Av mötet vald justerare

    Bengt Olsson                                                                        Ulla Flygare        

     

    Sekreterare
    Anneli Köhler