Årsmötesprotokoll

ÅRSMÖTESPROTOKOLL


Årsmöte för Fnyskens Odlarförening

 

Datum:28/2 2019 klockan 19.00.

Plats: Kvarnhjulet Pluggvägen, Hus B, Nyfors
Närvarande: 17 st.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
  Raija Saar valdes till årsmötesordförande.

 2. Val av sekreterare för årsmötet
  Thomas Lummi valdes till sekreterare.

 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Maud Fahlén och Ingrid Egelryd valdes till justeringsmän och rösträknare.

 4. Årsmötet öppnas
  Raija öppnade årsmötet.

 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  Kallelsen skickades ut 3 veckor innan, stadgeenligt.

 6. Styrelsens förvaltningsberättelse
  Thomas visade den nya hemsidan, som kommer att utvecklas, bl.a. med fler bilder.
  Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen.

 7. Revisorns/revisorernas berättelse
  Kassören Bengt Olsson läste upp revisorns berättelse.
  Årsmötet godkände den.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 9. Val av styrelseordförande
  Raija avgår som ordförande. Valberedningen har inte lyckats hitta en ny ordförande.
  Årsmötet beslutade att skjuta fram valet av ordförande till vårarbetsdagen, då fler medlemmar är närvarande.
  Ulla Flygare och Raija delar på ordförandeskapet fram till vårarbetsdagen.

 10. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter
  Simone Klöcker och Conny Hedman valdes som suppleanter, för ett år.
  Thomas Lummi valdes till sekreterare, för två
  Ulla, Bengt och Virpi Luoma är ledamöter ett år till.

  Det behövs fler än styrelsen som engagerar sig i området. Raija berättade att det behövs ett team på ett par personer som arbetar med grönytefrågor och vattenhantering. Conny Hedman och Simone Klöcker valdes till teamledare och fördelar arbetet. Förutom Conny och Simone är Milka Olsson, Kent Fahlén och Hans Wikström med i teamet som kommer att arbeta med detta.

 11. Val av revisor och suppleant
  Paula Tengwall valdes till revisor.

 12. Val av valberedning, två personer
  Ingrid Egelryd i valberedningen fortsätter inte som valberedare. Årsmötet hade inga förslag på nya valberedning, och beslut om valberedning skjuts till vårarbetsdagen.

 13. Behandling av inlämnade motioner/skrivelser
  Det har kommit in 4 st. motioner.

  Från Gisela Samuelsson, lott 51, 52.
  Önskemål om att komplettera vattenutkastet närmast deras lott med ytterligare en kran/vattenfördelare, då det under odlingsäsongen varit kö för att kunna vattna med slang.
  Styrelsen förordar motionen och rekommenderar årsmötet att tillstyrka motionen vilket också skedde.

  Från Simone Klöcker, lott 55, har det kommit 3 motioner.
  Den första handlar om att tillåta att man får planera blommor framför sin egna lott, på den del som är allmän gräsmatta. Bredden på blomraden föreslås till 20-30 cm. Syftet med blomraden skulle vara att det är lättare att klippa gräset mot blomraden än mot lottens staket.
  Styrelsen ansåg att årsmötet skulle få avgöra om det ska vara tillåtet att plantera blommor framför sin egen lott. Styrelsen anser att en ev blomrad får vara 25 cm bred, att blommorna ska vara lågväxande samt att de i så fall planeras på egen risk.
  Efter en diskussion om bredd på blomrabatten beslutade årsmötet att lottägaren på egen risk kan planera en blomrad, 10 cm bred, längs med den allmänna gräsmattan. Blommorna ska vara lågväxande.

  Den andra motionen handlar om att kunna ha något typ av tak som solskydd på sin lott.
  Styrelsen har diskuterat motionen och avslår den med motivering att ett tak inte kan monteras, däremot kan man ha ett parasoll eller någonting tillfälligt som tas undan när man går hem på kvällen.
  Efter en diskussion på årsmötet om detta med byggnader och tak förtydligades det att en pergola kan monteras. Den har varken tak eller väggar och kan erbjuda skydd.

  Den tredje motionen handlar om att utöka odlingsytan på allmän gräsmatta.
  Motionen avslås med motivering att det är en kostnadsfråga och att det skulle bli för dyrt.

 14. Fråga om att skapa ytterligare odlingslott/lotter och eller plats för odlingslådor för att hyra ut till C3L, Centrum för Livslångt lärande.
  Det har kommit en fråga från C3L om att möjliggöra för nyanlända att kunna odla i odlingslådor på Fnyskens odlingsområde. Föreningen skulle stå kostnadslös i så fall, men behöver ansöka om statliga medel för detta. En projektledare från C3L skulle hjälpa oss med detta. Det finns också två medlemmar från Fnysken som skulle kunna hjälpa till i detta projekt som handledare.
  Årsmötet diskuterade detta. En sak var att det skulle vara ett sätt att integrera nyanlända i samhället genom odlingsprojektet.
  Det finns plats för odlingslådor, t.ex. vid bikuporna.
  Årsmötet önskade mer information från C3L om detta, hur många odlingslådor det handlar om, antal personer mm.
  Årsmötet bad styrelsen kontakta C3L för att få mer information om detta. Ett bra tillfälle för projektledare från C3L att berätta mer om detta är på vårarbetsdagen. Styrelsen bjuder in till projektledaren till arbetsdagen.

 15. Fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övriga
  Raija gick igenom ekonomin, där arvoden mm kan ses som symboliska belopp.
  Årsmötet godkände budgetförslaget.

 16. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen
  Årsmötet beslutade att överskottet överförs till årets resultat.

 17. Framläggande av budgetförslag och fastställande av årsavgift
  Budgetförslaget innebär en höjning av lotthyran med 50 kr.
  Årsmötet beslutade att lotthyran höjs till 650 kr/medlem och år samt att medlemsavgiften ska vara 100 kr/medlem och år

  Då Fnyskens odlingsförening fyller 30-år under 2019 kommer det att firas på hösten. Räcker inte pengarna i budgeten kan man kanske betala lite själv, inte ovanligt att man gör så.

 18. Webcam, varningsskylt?
  Då Fnyskens odlingsområde varit utsatta för skadegörelse och stöld har styrelsen diskuterat möjligheten att övervaka området med webkamera. Det finns inga formella hinder att göra det. Likaså kan skylt sättas upp, ”varning, kameraövervakning”.
  Årsmötet diskutera detta. Belysning vid uteförrådet? Solcellslampa? Batteridrivna lampor med rörelsedetektor?
  Styrelsen diskuterar frågan vidare.

 19. Beslut om nya ordningsregler, avser bland annat höjd straffavgift när lotten lämnas men inte är i odlingsbart skick.
  Ordningsreglerna godkändes och det nya om blommor framför sin lott kommer att läggas till.

 20. Övriga ärenden
  Inga övriga ärenden.

 21. Årsmötet avslutades.

 

Vid protokollet                                                    Justeras

 

Thomas Lummi                                                  Ingrid Egelryd

 

                                                                         Maud Fahlén