Ordningsregler

ORDNINGSREGLER


Lottens användning Träd får ej planteras på lotten. Kolonilotten får endast användas för växtodling. Lotten ska hållas fri från ogräs och jordens omsorgsfullt brukas. Gifter får inte användas, och jord får inte forslas bort från området.


Lottens storlek Lotten är 5 x 10 meter och får inte utökas i någon riktning. Plantering av övriga buskar och höga växter får inte ske så att solskugga uppstår hos grannen. Buskar och höga växter får inte heller planteras så nära gränsen att rötterna kommer in på grannlotten.


Numrering Det åligger lottinnehavaren att märka ut sin lott. Skylt med numret skall placeras väl synlig.


Städning Varje lott skall vara städad och iordningställd till den 15 juni varje år. Efter odlingssäsongens slut ska lott vara städad och iordningsställd inför vintern senast den 1 november. Misskötsel är grund för uppsägning.Lottinnehavaren skall hålla angränsade gångar rena och snygga.


Avfallshantering Koloniområdet får inte användas till upplags- eller avstjälpningsplats.Flaskor, burkar, plastpåsar och annat som inte går att kompostera skallforslas bort från området av lottinnehavaren. Kompostmaterial skall läggas på där för avsedda platser strax utanför stängslet.I samband med kontraktsskrivandet undertecknas en förbindelse avseende debitering av kostnader (för närvarande 500 kronor) för bortförsel av skräp i det fall man vid uppsägning av lotten (oavsett skäl) inte själv ombesörjt detsamma.


Bevattning Bevattning med slang är tillåten, dock skall företräde ges till medlem som vattnar med kanna. Tillse att alla kranar är stängda Tänk på att allt vatten debiteras. Vattennyckel med dimension 8 mminförskaffas av medlem.


Markanvändning Medlem äger inte rätt att koppla in privata ledningar i befintligt vattenledningssystem. Medlem äger inte heller rätt att utföra avlopps- eller dräneringsarbeten. El-ström får inte dras inom området, inte ens provisoriskt.


Redskapslåda Redskapslådan får inte vara högre än 90 centimeter. Den skall placeras innanför gränsen för den egna lotten.


Byggnader Inga byggnader får uppföras på lotten.


Stängsel Taggtrådsstängsel får inte användas.


Bord och bänkar Egna bord, bänkar och dylikt får endast placeras inom den egna lottens gränser.


Eldning och grillning Eldning är inte tillåten. Grillning får endast ske på där för avsedd plats invid regnskyddet vid föreningsstugan.


Bilkörning Bilkörning inom området är förbjuden.Överlåtelse Medlem äger inte rätt att överlåta sin lott till annan person. Styrelsen handhar fördelning av såväl nya som återlämnade lotter.


Hund Hund skall alltid hållas kopplad.


Ansvar och uppförande Medlem svarar själv för all den skada som kan åsamkas honom eller hans egendom, såvida skadan inte förorsakats genom åtgärd från föreningens eller kommunens sida. Medlem skall uppföra sig städat och inte störa god ordning inom området. Grannar får inte störas av högt ljud från radio, bandspelareeller dylikt. Medlem ansvarar för sina gäster.För allas trevnad och glädje


Ordningsföreskrifter för Fnyskens Odlarförening. Reviderad 2016-01-25 Fastställda vid föreningens årsmöte 2008- 03-16

/Styrelsen