Årsmötesprotokoll

ÅRSMÖTESPROTOKOLL


Protokoll fört vid årsmöte med Fnyskens odlarförening 20180319 i matsalen,Stimmets skola.

Närvarande:38 deltagare.


1. Raija Saar valdes till ordförande för årsmötet.


2. Ulla Flygare valdes till sekreterare för årsmötet.


3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Marie Jensing och Gabriella Skwarski.


4. Ordförande Raija Saar öppnar årsmötet.


5. Årsmötet finner att kallelse skett i behörig ordning.


6. Ordförande föredrar styrelsens förvaltningsberättelse med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017, samt budgetförslag för 2018, som godkänns av årsmötet.


7. Revisorns berättelse för 2017 läses upp och godkänns.


8. Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.


9. Till ordförande för Fnyskens odlarförening för två år valdes 2017 Raija Saar som fortsätter sitt uppdrag.


10. Mötet godkände valberedningens förslag att till suppleant i styrelsen välja Thomas Lummi. Övriga i styrelsen som valdes för två år föregående årsmöte sitter kvar. De är: kassör Bengt Olsson-kassör, Virpi Luoma -sekreterare, Anders Andersson- ledamot, Ulla Flygare- medlemsansvarig och Linda Hörner suppleant.


11. Till revisor för Fnyskens odlarförening omväljs Paula Tengvall.


12. Behandling av inlämnade motioner och skrivelser. En motion har inkommit med förslag om gemensamt inköp av jord och att gemensamt hyra jordfräs. Styrelsens förslag är att avslå motionen med hänvisning till att en sådan uppgift inte faller inom ramen för styrelsens ansvar, men att medlemmar har möjlighet att själva ta initiativ till att organisera och genomföra gemensamma aktiviteter. Årsmötet beslutar att enligt styrelsens förslag avslå motionen.


13. Styrelsens förslag på arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisor och övriga samt budgetförslag redovisas och godkänns av årsmötet.


14. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen. Styrelsen redovisade ett balanserat överskott för föreningen på 23612 kronor. Redovisningen godkänns av årsmötet.


15. Styrelsen lägger fram budgetförslag för 2018 samt fastställande av årsavgift med 600:- för att hyra en lott, samt medlemsavgift till 100:-för ett år. Årsmötet godkänner budgetförslag, årsavgift och medlemsavgift.


16. Övriga ärenden. En medlem tar upp frågan om möjlighet för medlemmar i Fnyskens odlarförening att få rabatter hos företag som säljer plantor,fröer och odlingstillbehör. Årsmötet ger uppdrag till styrelsen att undersöka möjligheter för medlemsrabatter och att i så fall framställa medlemskort för lottinnehavarna.


17. Fråga angående gräsklippning som medlemmarna har gemensamt ansvar för. Några enskilda medlemmar kan av hälsoskäl inte klippa gräs. Enligt information från deltagare på årsmötet finns det medlemmar som är beredda att mot ersättning hjälpa till med gräsklippning. De medlemmar som kan klippa gräs mot ersättning uppmanas sätta upp information om detta på odlingsområdets anslagstavlor.


Vid protokollet:Ulla Flygare, sekreterare för årsmötet.


Justeras av: Marie Jensing, Gabriella Skwarski